Kommentar angående program av Uppdrag granskning i SVT

Den 12 oktober publicerade SVT:s Uppdrag granskning ett program som berör Canon Medical Systems Sweden. En rad uppgifter förs fram om att det ska ha begåtts tvivelaktiga eller misstänkt otillåtna handlingar. Programmet ger en grovt missvisande bild av verkligheten och vilseleder publiken genom en rad felaktiga påståenden.

1. SVT bortser från avgörande fakta om samarbete. Det förekommer regelbundet affärsmässiga samarbeten mellan medicinteknikföretag och personer med hög kompetens inom klinisk verksamhet, exempelvis läkare. Dessa relationer är ofta en del i ett kunskapsutbyte som bidrar till att höja kunskapsnivån inom vården och samtidigt förbättra den avancerade utrustning som används. För att skapa tydlighet kring sådana vedertagna relationer finns uppförandekoder som Canon Medical Systems Sweden följer.

Uppdrag granskning bortser från avgörande fakta om just ett sådant samarbete för att istället driva en spekulativ tes om misstänkt brottslighet. Fakta är att samarbetet mellan Canon Medical Systems Sweden och den berörda läkaren inleddes för att läkaren skulle genomföra en serie praktiska vårdutbildningar inom så kallad Muskulosketal Radiologi, ett av hans expertområden och en central del av svensk sjukvård.

Avtalet ingicks kort innan Coronapandemin gjorde fysiska möten omöjliga med följden att utbildningarna inte gick att genomföra som planerat. Avtalet avslutades därför helt i enlighet med de på förhand uppsatta villkoren – samt enligt gällande lagar och regler. Uppdrag granskning har haft kännedom om dessa avgörande förhållanden men har ändå valt att bortse från dem och bygga programmet på spekulationer som saknar grund. Det ger en grovt missvisande bild.

2. SVT ger felaktigt sken av att avtalet var otillbörligt. I programmet ges bilden av att ersättningen för de utbildningar som nämns ovan gavs på ett misstänkt brottsligt sätt. Även detta är felaktigt och saknar grund. Under olika skeden diskuterades lösningar som aldrig realiserades i avtalet, exempelvis hur ersättning skulle betalas ut som en normal del av samarbetet. Det slutliga avtalet utformades enligt standardförfarande helt enligt gällande lagar och regler, men Uppdrag granskning ger sken av att så inte var fallet. Uppdrag granskning väljer därtill att kalla avtalet ”hemligt” för att skapa en bild av en misstänkt brottslig situation – helt utan grund.

3. SVT ger grovt missvisande bild av samband. Programmet ger tittarna sken av att det skulle finnas ett direkt samband mellan samarbetet och en uppgradering av utrustning på Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Något sådant samband finns inte. Den förmedlade bilden är alltså grovt missvisande.

Uppdrag granskning har valt att ignorera stora delar av de svar och klarlägganden som Canon Medical Systems vid upprepade tillfällen gett redaktionen. Däremot har de på etiskt tvivelaktigt sätt överrumplat medarbetare i Canon Medical Systems Sweden i offentliga sammanhang i syfte att skapa maximal dramatik. Resultatet är en osaklig och grovt vilseledande journalistik.

För mer information, vänligen kontakta: Thomas Olsson, 070 – 978 41 45